De algemene voorwaarden van Schrijversmarkt zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en offertes;

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Begrippen
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van Schrijversmarkt bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Cursussen
Artikel 12 – Domeinregistratie
Artikel 13 – Hosting
Artikel 14 – Buitengebruikstelling
Artikel 15 – Prijzen en tarieven
Artikel 16 – Nakoming en extra garantie
Artikel 17 – Levering en uitvoering
Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 19 – Betaling
Artikel 20 – Klachtenregeling
Artikel 21 – Beëindiging
Artikel 22 – Aansprakelijkheid
Artikel 23 – Persoonsgegevens
Artikel 24 – Geschillen
Artikel 25 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Begrippen

In deze voorwaarden maken wij gebruiken van de onderstaande begrippen:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die je nu voor ogen hebt, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je als Klant gebruik kan maken van je herroepingsrecht.
 4. Cursist: iemand die, als Klant of anders, een Cursus volgt op een van de platformen van Schrijversmarkt
 5. Cursus: een verzameling lessen en opdrachten bedoeld om een Cursist te onderwijzen, in opdracht van Schrijversmarkt gemaakt door een Docent voor een van onze platformen.
 6. Dag: een kalenderdag.
 7. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Schrijversmarkt en jou als Klant.
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die betrekking heeft op een regelmatige levering van producten, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder specifiek ook e-mail – dat je als Klant in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht op te slaan op een manier zodat je er in toekomst of gedurende de periode waarin je gebruik maakt van deze informatie altijd bij kunt.
 11. Docent: een persoon die met Schrijversmarkt een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van cursusmateriaal.
 12. Fantasy-Schrijven: het (online) cursusplatform dat onderdeel is van de Schrijversmarkt familie.
 13. FantasyWereld: het grootste online magazine op het gebied van fantasy en sciencefiction, dat rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door V.O.F. Schrijversmarkt.
 14. Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich via een onze websites of via de mail heeft geregistreerd.
 15. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van je overeenkomst op afstand.
 16. Kasteelmeesters: de hostingtak van V.O.F. Schrijversmarkt.
 17. Klant: jij, de Gebruiker, met wie Schrijversmarkt een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten, digitale inhoud en/of diensten aan deze partij worden geleverd.
 18. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 19. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij je als Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst (op afstand) en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door Schrijversmarkt worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Schrijversmarkt.
 20. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Schrijversmarkt en jou als Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 21. Product: producten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Schrijversmarkt en jou als Klant.
 22. Schrijversmarkt: de rechtspersonen die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan jou als Klant aanbieden. Te weten: V.O.F. Schrijversmarkt kantoorhoudende Oosterscheldestraat 62, te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 65974239.
 23. Website: www.schrijversmarkt.com en alle overige sites die onder de naam van Schrijversmarkt geregistreerd staan.
 24. SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.
 25. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 1. V.O.F. Schrijversmarkt, kantoorhoudende Oosterscheldestraat 62, te Berkel en Rodenrijs.
 2. Rechtsgeldige vertegenwoordiger van Fantasy-Schrijven, FantasyWereld en Kasteelmeesters
 3. E-mailadres: info@schrijversmarkt.com
 4. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 65974239.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Schrijversmarkt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schrijversmarkt en jou als Klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij Schrijversmarkt geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan jou als Klant doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Schrijversmarkt door een derde aan jou als Klant worden geleverd.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Schrijversmarkt en jou als Klant zijn overeengekomen.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou als Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Schrijversmarkt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Schrijversmarkt zijn in te zien en dat zij op verzoek van jou als Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou als Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien, en zullen ze op jou verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het vijfde en zesde lid van overeenkomstige toepassing en kan je je als Klant in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
 7. Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Schrijversmarkt zal alsdan met jou als Klant in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 8. Schrijversmarkt is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Schrijversmarkt gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, Diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Schrijversmarkt niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 8, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen van Schrijversmarkt zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Alle prijsopgaven door of vanwege Schrijversmarkt gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Schrijversmarkt schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 4. Alle overeenkomsten tussen Schrijversmarkt en de Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schrijversmarkt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Schrijversmarkt is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Schrijversmarkt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Schrijversmarkt daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. Schrijversmarkt kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schrijversmarkt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. Schrijversmarkt zal uiterlijk bij levering van het Product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:
  1. het adres, zowel fysiek als digitaal, van de vestiging van Schrijversmarkt waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
  7. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 10. De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijke of via de mail is opgezegd. Indien de Klant een consument is, zal de overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De Klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Schrijversmarkt in opdracht van de Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij Producten:

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Schrijversmarkt mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Schrijversmarkt mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Schrijversmarkt mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor Producten, Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Schrijversmarkt de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Schrijversmarkt de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Schrijversmarkt hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Schrijversmarkt.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Schrijversmarkt. Dit hoeft niet als Schrijversmarkt heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Schrijversmarkt verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Schrijversmarkt niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als Schrijversmarkt aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Schrijversmarkt heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.
 7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Schrijversmarkt bij herroeping

 1. Als Schrijversmarkt de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Schrijversmarkt vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Schrijversmarkt in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij Schrijversmarkt aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Schrijversmarkt gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Schrijversmarkt de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Schrijversmarkt kan de navolgende Producten en Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Schrijversmarkt dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Schrijversmarkt geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Producten, digitale inhoud en/of Diensten door Schrijversmarkt worden aangeboden aan de Klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de Producten, digitale inhoud en/of Diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
  2. de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Schrijversmarkt de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer.
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
 7. Volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 9. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten.
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – Cursussen

 1. Schrijversmarkt heeft een inspanningsverplichting voor de kwaliteit van haar cursussen, en is gezamenlijk met de Docent verantwoordelijk voor enige aanspraak betreffende de inhoud, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht, waarvoor de Docent.
 2. Schrijversmarkt biedt de Klant, bovenop de uitsluiting van het herroepingsrecht op digitale inhoud, zoals beschreven in Artikel 10 lid 13, de mogelijkheid om een overeenkomst met betrekking tot een Cursus gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant krijgt hierbij zijn complete aankoopbedrag terug. Schrijversmarkt mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Voorwaarde is wel dat de Klant niet meer dan 25% van de Cursus heeft bekeken. Na deze 14 dagen is het helaas niet meer mogelijk om het aankoopbedrag terug te krijgen.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 12 – Domeinregistratie

 1. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnamen en/of IP-adressen. Schrijversmarkt vervult, via derden, bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Schrijversmarkt tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
 3. Indien de Klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Schrijversmarkt, heeft Schrijversmarkt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
 4. Bij een anonieme domeinregistratie blijft de Klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op de Klant.
 5. Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij kvk.
 6. Schrijversmarkt behoudt het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de Klantgegevens.

Artikel 13 – Hosting

 1. Schrijversmarkt heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. Schrijversmarkt is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 2. Schrijversmarkt is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
  5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  7. het verspreiden van computervirussen;
  8. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 4. Het is de Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
 5. Schrijversmarkt is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van de Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Schrijversmarkt alle schade ten gevolge van de overtreding door Schrijversmarkt of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
  1. indien de Klant het gestelde in lid 3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  2. indien (een onderdeel) van de site van de Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Schrijversmarkt;
  3. indien blijkt dat de Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  4. indien blijkt dat de Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 6. Schrijversmarkt oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Schrijversmarkt aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
 8. Indien de Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Schrijversmarkt gerechtigd om de website offline te halen.
 9. De Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Schrijversmarkt draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade, tenzij de Klant een back-up pakket heeft afgenomen.
 10. Schrijversmarkt is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
 11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft de Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 12. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
 13. Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
 14. Het gebruik van MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Schrijversmarkt vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
 15. Het beveiligen van websiteverkeer door Schrijversmarkt middels SSL is een gratis dienst waarbij Schrijversmarkt afhankelijk is van de Diensten van een derde partij. Mocht deze service onverhoopt stoppen met het aanbieden van zijn Diensten dan zal Schrijversmarkt in overleg met de Klant een, al dan niet betaald, alternatief uitzoeken. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant.
 16. Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
 17. Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.
 18. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

Artikel 14 – Buitengebruikstelling

 1. Schrijversmarkt heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Schrijversmarkt niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat de Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Schrijversmarkt toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 15 – Prijzen en tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Schrijversmarkt Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Schrijversmarkt geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Schrijversmarkt dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle door Schrijversmarkt vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 7. Schrijversmarkt is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
 8. De Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient schriftelijk of via de mail te geschieden.

Artikel 16 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Schrijversmarkt staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Schrijversmarkt er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Schrijversmarkt, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Schrijversmarkt kan doen gelden indien Schrijversmarkt is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Schrijversmarkt, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 17 – Levering en uitvoering

 1. Schrijversmarkt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Schrijversmarkt kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Schrijversmarkt geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Schrijversmarkt het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Schrijversmarkt tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Schrijversmarkt bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten of Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten of Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Schrijversmarkt voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten of Diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten of Diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 19 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of Aanvullende Voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van Producten aan consumenten mag de Klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of Dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schrijversmarkt te melden.
 4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Schrijversmarkt is gewezen op de te late betaling en Schrijversmarkt de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Schrijversmarkt gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Schrijversmarkt kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Indien de Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan Schrijversmarkt kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Schrijversmarkt een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de Klant aanvaard.
 6. Indien de Klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal Schrijversmarkt het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. De Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
 7. Indien de Klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is de Klant administratiekosten verschuldigd.

Artikel 20 – Klachtenregeling

 1. Schrijversmarkt beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Schrijversmarkt.
 3. Bij Schrijversmarkt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Schrijversmarkt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Klant dient Schrijversmarkt in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 21 – Beëindiging

 1. De Klant dient de overeenkomst conform artikel 4.10 danwel artikel 13.8 op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de mail te geschieden.
 2. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Schrijversmarkt geleverde Diensten, tenzij Schrijversmarkt terzake deze Diensten in verzuim is.
 3. Schrijversmarkt is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  1. de Klant in staat van faillissement is verklaard;
  2. de Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
  3. de Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  4. Schrijversmarkt redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 4. Schrijversmarkt is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

 1. Schrijversmarkt is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Schrijversmarkt weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Schrijversmarkt is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen de Klant en Schrijversmarkt of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Schrijversmarkt.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Schrijversmarkt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
 3. De Klant vrijwaart Schrijversmarkt voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van of middels Schrijversmarkt. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
 4. Indien en voor zover Schrijversmarkt jegens de Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,-.
 5. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Schrijversmarkt mocht lijden ten gevolge van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
 6. Wijzigingen in de gegevens van de Klant dient de Klant direct schriftelijk mede te delen aan Schrijversmarkt. Bij uitblijven hiervan is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant of Schrijversmarkt daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 23 – Persoonsgegevens

 1. De Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Zoals, maar niet uitsluitend, het registreren van domeinnamen.
 2. Op verzoek van de Klant zal Schrijversmarkt de door Schrijversmarkt verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 24 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Schrijversmarkt en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.